NASZE SPECJALIZACJE

Oferujemy usługi kompleksowego doradztwa prawnego we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także szeroko rozumianym prawem spółek. Świadczymy profesjonalne, wsparte wiedzą i doświadczeniem, usługi doradztwa prawnego w pozostałych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne, cywilne i administracyjne.

Zapewniamy szeroki wachlarz usług prawnych oraz fachowe i rzetelne podejście do każdej sprawy z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Wiemy że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga dostosowania się do wielu skomplikowanych przepisów prawnych. Z równym zaangażowanemu pomagamy zarówno niewielkim rodzinnym przedsiębiorstwom jak i dużym spółkom. Na każdym etapie współpracy pomagamy Klientowi znaleźć najbardziej efektywną drogę do celu i optymalne rozwiązanie problemu.

Naszą ofertę kierujemy także do klientów indywidualnych. Doradzamy i świadczymy usługi w różnych codziennych sytuacjach w których okazuje się potrzebna wiedza i doświadczenie prawnicze. Pomagamy między innymi w sprawach dotyczących spadków, rozwodów, alimentów, problemów z pracodawcą czy ubezpieczycielem. Zajmujmy się sprawami o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

 
Doradzamy zarówno przy zakładaniu nowych spółek, jak i w procesach przejęć czy restrukturyzacji. Przygotowujemy prawem przewidzianą dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestniczymy, bądź to jako pełnomocnicy, bądź z głosem doradczym, w zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz posiedzeniach innych organów spółek. Przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych. Reprezentujemy wspólników/akcjonariuszy w sporach ze spółką. Zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa ubezpieczeń.
Doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach i postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (wszelkich umów), w sprawach o odszkodowanie (z tytułu w wypadków losowych, w tym komunikacyjnych, kradzieży, pożaru itp.,) a także o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Świadczymy usługi także w sprawach z zakresu własności i praw rzeczowych (w tym ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję), a także w sprawach wieczystoksięgowych oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych. Zapewniamy sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, pism procesowych i przed procesowych, a także opiniowanie otrzymanej dokumentacji.
Sporządzamy odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, doradzamy i reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Powszechnymi w sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia. Oferujemy ocenę pod względem formalno-prawnym: treści ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie oferowanych usług znajduje się opracowanie całości niezbędnej dokumentacji w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy wraz załącznikami, a także ofert wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przygotowujemy wzory umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w sprawach zamówień publicznych. Wydajemy opinie prawne w zakresie zgodności bądź naruszania przepisów prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego, w tym między innymi w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, a także dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe. Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, w tym dotyczących zasady dziedziczenia, testamentów, zapisów i polecenie. Na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego Kancelaria specjalizuje się także w transkrypcji aktów zgony (umiejscawianiu w polskich księgach stanu cywilnego aktów zgonu sporządzonych w innych krajach - w tym również spoza Unii Europejskiej).
Rozumiejąc szczególną specyfikę postępowań rodzinnych, oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku każdego z postępowań. Kierując się interesem Klienta kompleksowo reprezentujemy mocodawców w sprawach m.in. o alimenty, rozwód czy separację. W zakresie usług świadczymy także pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postepowaniach dotyczących: władzy rodzicielskiej, ustalenia pochodzenia dziecka, ustalenia kontaktów, ustanowienia rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami, podziału majątku wspólnego po rozwodzie, a także w sprawach związanych z opieką i kuratelą.
Kancelaria świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie a także reprezentacji postępowaniach przed organami administracji w każdej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W zakresie usług sporządzamy wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania, zażalenia i skargi (w tym także Skargi Kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego).
W zakresie usług oferujemy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Przygotowujemy projekty umów o pracę (rozszerzonych o dodatkowe klauzule, np. zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika), regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawnych. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych miedzy innymi dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i dyskryminacji oraz dochodzenia świadczeń w razie wypadku przy pracy.
Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju postępowaniach karnych, na każdym etapie, włącznie z postępowaniem kasacyjnym. W zakresie usług reprezentujemy oskarżonych, skazanych, a także pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, czy też oskarżycieli prywatnych. Świadczymy profesjonalną pomoc także po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in. w postępowaniach o: odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy też wyrok łączny. Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, zażalenia na postanowienia o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa czy dochodzenia.